I Mistrzostwa Polski Pole Dance 2012

It seems, as far as YouTube contributions go, Poland has some great pole dancers. There are many video’s showing their talents and competition.

2012 Poland Pole Dance Championship Highlights

I Mistrzostwa Polski Pole Dance 2012

Video and Image Provided by YouTube

“… Teraz czytam, że jest to kurs dający uprawnienia Instruktor rekreacji ruchowej – specjalność– pole dance/fitness. I dalej:

Program został opracowany według wskazówek i wymogów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

I tu pojawia się moja konsternacja… i pytanie a co z deregulacją zawodów? Czyż trener i instruktor nie są w pierwszej 49. zawodów do zniesienia licencji? Po co w takim razie w obecnej sytuacji proponować kurs instruktorski, który za chwile może okazać się nieważny i niepotrzebny?

Deregulacja ma sprawić, że Polska nie będzie już wśród krajów Unii Europejskiej na czołowym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zawodów z nadmiernie regulowanym dostępem. Wynikiem konsultacji międzyresortowych było wyłonienie listy ponad 200 zawodów, w których regulacje zostały ocenione jako nadmierne. W pierwszym etapie wybrano 49 zawodów. Rozpoczęły się również prace nad projektem ustawy, który ułatwiłby dostęp do kolejnych 180 zawodów. Więc obie ustawy deregulacyjne objęłyby
w sumie około 230 zawodów.

Ale przejdźmy do sportu. Duże obawy nowa ustawa budzi w środowisku sportowym. Obecnie w klubach sportowych w Polsce pracuje około 20 000 trenerów i instruktorów różnego szczebla. Obecnie wg wytycznych Ministerstwa Sportu …”

I Pole Dancing Championship Poland 2012

Relacja z I Mistrzostw Polski Pole Dance, 03.06.2012 Skaryszew
I Miejsce – Joanna Derybowska
II Miejsce – Patrycja Tazbir
III Miejsce Agata Jarzębowska

Translated to English:
Now I read that this is the course for the recreation instructor – specjalność- pole dance / fitness. And further:

The program was developed according to the guidelines and requirements of the Ministry of Sport and Tourism.

And here comes my dismay … and the question and what the deregulation of professions? Is a trainer and instructor are not in the first 49 professions to abolish the license? Why, then, in the current situation, propose a course instructor, which for the moment may be invalid and unnecessary?

Deregulation has to make that Poland is no longer among the countries of the European Union’s leading position in terms of the number of competitions over-regulated access. The result was the emergence of inter-ministerial consultations list of over 200 occupations in which regulations have been assessed as excessive. In the first phase the 49 occupations. Also began work on the bill, which would facilitate access to an additional 180 jobs. So both deregulatory bill would cover a total of about 230 jobs.

But let’s get into the sport. Major concerns about the new law raises the sporting environment. Today in sports clubs in Poland employs approximately 20 000 coaches and trainers at various levels. Currently, according to the guidelines of the Ministry of Sport … ”

And Pole Dancing Championship Poland 2012

Relation of Polish Championships Pole Dance, 03.06.2012 Skaryszew
I place – Joanna Derybowska
Second Place – Patricia Tazbir
Third Place Agata Jarzębowska

poledanceblog.pl

One can only wonder if Poland would sweep the Olympics should pole dancing become a sanctioned event. I for one am impressed!

Share the Pole!